Login:
Skip navigation links
Our organisation
Our people
Our track record
Corporate resources
FAQs
Policy and research
Press centre

Response to the setting up of the Welsh-language collecting agency 


PRS for Music and the Welsh Music Publishers and Composers Alliance (WMPCA) met on Tuesday, 15th August in Cardiff as part of ongoing discussions concerning the possible withdrawal by some Welsh-language songwriters and publishers of their radio broadcasting and televising rights from PRS for Music

The talks focused on the practical implications of the formation of a Welsh-language agency to directly collect royalties for these rights.   

PRS for Music’s policy is to distribute royalties fairly and accurately based on the amount of music played by a station and its audience size, using information published by RAJAR (the industry benchmark for radio broadcasting), and this means that rates can vary year-to-year. To ensure fairness to all its members, PRS for Music specifically avoids attributing different values to different types of music, irrespective of genre, language or other distinctions. The policy was established by PRS for Music following a Monopolies and Mergers Commission Report in 1996.

The WMPCA continue to campaign for a higher value from broadcast usage for Welsh-language music. However, PRS for Music remains committed to its policy to distribute royalty payments on a fair, accurate and transparent basis to all its 90,000 members.

PRS for Music has been collecting royalties on its members’ behalf since 1914 and has grown royalty distributions to over £630m in 2011. 

Mark Lawrence, Director Membership & Rights, PRS for Music said: While I fully respect the decision of our Welsh-language members to consider setting up their own collection organisation, I strongly believe all parties need to carefully study the effect that such a fundamental change to the royalty collection ecosystem will have on royalties for Welsh-language repertoire.”


Notes to editors

About PRS for Music

PRS for Music represents the rights of over 125,000 songwriters, composers and music publishers in the UK. As a membership organisation it ensures creators are paid whenever their music is played, performed or reproduced, championing the importance of copyright to protect and support the UK music industry. The UK has a proud tradition of creating wonderful music that is enjoyed the world over and PRS for Music has been supporting the creators of that music since 1914.

PRS for Music provides business and community groups with easy access to nearly 15m songs through its music licences. In an industry worth over £4.1bn, PRS for Music is uniquely placed to be a voice for music and music creators. Collecting £621.5m in 2016, PRS for Music is one of the world’s most efficient combined rights organisations. With over 100 representation agreements in place globally, PRS for Music's network represents over two million music creators.

 
 
DATGANIAD


Cyfarfu PRS for Music a Chynghrair Cyhoeddwyr a Chyfansoddwyr Cerddoriaeth Cymru (y Gynghrair) yng Nghaerdydd ar ddydd Mawrth 15fed Awst fel rhan o’r trafodaethau parhaus ynghylch y posibilrwydd o rai cyfansoddwyr a chyhoeddwyr cerddoriaeth yng Nghymru yn tynnu eu hawliau darlledu ar y radio a’r teledu yn ôl oddi wrth PRS for Music


Canolbwyntiodd y trafodaethau ar oblygiadau ymarferol ffurfio asiantaeth Gymraeg i gasglu breindaliadau’n uniongyrchol am yr hawliau hyn.


Polisi PRS for Music yw rhannu breindaliadau’n deg ac yn gywir yn seiliedig ar faint o gerddoriaeth y mae gorsaf yn ei chwarae, a maint cynulleidfa’r orsaf honno, gan ddefnyddio’r wybodaeth a gyhoeddir gan RAJAR (meincnod y diwydiant ar gyfer darlledu ar y radio), a golyga hyn y gall cyfraddau amrywio o un flwyddyn i’r llall. Er mwyn sicrhau tegwch i’w holl aelodau, mae PRS for Music yn osgoi priodoli gwahanol werthoedd i wahanol fathau o gerddoriaeth, waeth beth fo’r genre, yr iaith neu unrhyw wahaniaeth arall. Sefydlodd PRS for Music y polisi hwn yn dilyn adroddiad gan y Comisiwn Monopolïau a Chydsoddiadau yn 1996.


Mae’r Gynghrair yn parhau i ymgyrchu am werth uwch am gerddoriaeth Gymraeg a ddarlledir.  Fodd bynnag, mae PRS for Music yn parhau i fod wedi ymrwymo i’w bolisi i rannu breindaliadau yn deg, yn gywir ac yn dryloyw i bob un o’i 90,000 o aelodau. 


Mae PRS for Music wedi bod yn casglu breindaliadau ar ran ei aelodau er 1914 a chyrhaeddodd y breindaliadau hyn dros £630m yn 2011. 
Meddai Mark Lawrence, Cyfarwyddwr Aelodau a Hawliau, PRS for Music:
Er fy mod i’n parchu’r ffaith fod ein haelodau Cymraeg wedi penderfynu ystyried sefydlu eu sefydliad casgliadau eu hunain, rwy’n credu’n gryf fod yn rhaid i bob parti ystyried yn ofalus yr effaith y byddai newid mor sylweddol i’r ecosystem casglu breindaliadau yn ei chael ar freindaliadau i’r repertoire Cymraeg.”

 

-DIWEDD-

 

Nodiadau i olygyddion
Cyswllt
Olivia Chapman
Rheolwr Cyswllt â’r Cyfryngau
E-bost: olivia.chapman@prsformusic.com
Ffôn: 020 7306 4229 / 07939 449 333


Mae PRS for Music yn cynrychioli hawliau 90,000 o gyfansoddwyr caneuon, cyfansoddwyr a chyhoeddwyr cerddoriaeth yn y DU. Mae’n fudiad di-elw sy’n sicrhau y bydd yr artistiaid yn cael eu talu pryd bynnag y bydd eu cerddoriaeth yn cael ei chwarae, ei pherfformio neu ei hatgynhyrchu; yn hyrwyddo pwysigrwydd hawlfraint i ddiogelu a chefnogi’r diwydiant cerddoriaeth yn y DU. Mae yna draddodiad da o greu cerddoriaeth wych yn y DU, cerddoriaeth sy’n cael ei mwynhau ar draws y byd, ac mae PRS for Music wedi bod yn cefnogi’r rhai sydd wedi bod yn creu’r gerddoriaeth honno er 1914.

Mae PRS for Music yn darparu mynediad hwylus at dros 10m o ganeuon i fusnesau a grwpiau cymuned drwy ei drwyddedau cerddoriaeth. Mewn diwydiant sy’n werth £3.8bn mae PRS for Music mewn sefyllfa unigryw i sefyll dros gerddoriaeth a’r rhai sy’n ei chreu. Casglwyd £630.8m yn 2012, ac mae PRS for Music yn un o’r sefydliadau hawliau cyfun mwyaf effeithlon yn y byd. Mae rhwydwaith PRS for Music yn cynrychioli dros 2 filiwn o bobl sy’n creu cerddoriaeth, gyda 150 o gytundebau cynrychioli ar draws y byd.

www.prsformusic.com
www.m-magazine.co.uk

 

 

Contact us

Press Enquiries

Coral Williamson
Communications Executive

Stefania Pavlou
Communications Manager, Media Relations

+44 (0)20 3741 4777
press@prsformusic.com

Marketing Enquiries

Ben Dancer
Marketing Executive

customermarketing@prsformusic.com

PRS Big Numbers
 
Follow us on M Magazine Twitter Facebook Linked In YouTube
© PRS for Music